Пълен инженеринг във
водните технологии!
   
     

 

» 12.08.2014: Хлорела в животновъдството.
» 4.07.2014: Хлорела.
» 13.06.2014: Биологично пречистване, допречистване и обеззаразяване на отпадъчните води с помощта на микроводорасли.
» 3.04.2014: Обезвреждане и оползотворяване на утайките от ПСОВ.
» 10.03.2014: Стабилизация на утайките от пречиствателни станции.
» 25.02.2014: Физико-химично пречистване на отпадъчните води (част 2).
» 11.02.2014: Физико-химично пречистване на отпадъчните води (част 1).
» 21.01.2014: Химично пречистване на промишлените отпадъчни води.
» 17.12.2013: Биохимично пречистване на промишлени отпадъчни води.
» 03.12.2013: Основни методи за пречистване на отпадъчни води (част 3)
» 22.11.2013: Основни методи за пречистване на отпадъчни води (част 4)
» 28.10.2013: Основни методи за пречистване на отпадъчни води (част 2)
» 24.09.2013: Реактор с прекъснато действие на работа (SBR - sequencing batch reactor)
» 11.09.2013: Приложение на мембраните в пречистването на отпадъчни води.
» 28.08.2013: Техники за оптимизиране на ПСОВ (част 3)
» 13.08.2013: Техники за оптимизиране на ПСОВ (част 2)
» 24.07.2013: Техники за оптимизиране на ПСОВ (част 1)
» 9.07.2013: Възможности на нанофилтрацията за омекотяване на вода.
» 8.07.2013: Анаеробни реактори
» 14.06.2013: Оборудване за ПСОВ-решетки.
» 6.06.2013: Мембранни технологии в пречистването на отпадъчни води.
» 31.05.2013: Инсталация за рециклиране на синтетични
смазочно-охлаждащи течности (СОТ) -  Waste Wizard

3 Април 2014

Обезвреждане и оползотворяване на утайките от ПСОВ

Получените утайки при пречистването на отпадъчните води се отстраняват от района на пречиствателната станция. Основен метод за обезвреждане на утайки от ПСОВ е депонирането и временно съхраняване в изсушителни полета.

Депонирането на утайки е възможно най-неприемливия начин за тяхното третиране. От една страна се използват скъпи съоръжения, които са или ново изградени депа или стари неотговарящи на изискванията, но ползването им е съпроводено с риск за околната среда и най-вече за подземните води. От друга страна се губят ценни хранителни вещества, съдържащи се в утайките, които биха могли да подобрят качеството на почвите. Настоящата практика за обезвреждане на утайки на депа не би могла да се приеме, като удачен вариант в дългосрочен аспект. При липсата на други алтернативи за третиране на утайки е необходимо да се гарантира, че всички утайки, които отиват за депониране следва да бъдат подходящо обработени, за да отговарят на критериите за приемане на депа.

Изгаряне на утайки с последващо депониране. Друга потенциална възможност е изгаряне, с цел намаляване на обема на отпадъка при депониране. При тази възможност оставащите след изгаряне шлаки (сгурия/пепел) са с максимално редуциран обем в сравнение с останалите методи, но следва да се има предвид, че остатъците от изгарянето на утайки могат да бъдат опасни.

Оползотворяване на утайките от ПСОВ

Метедите за оползотворяване на утайките са:

Директно използване на утайки за земеделски дейности

Получаване на енергия чрез изгаряне на утайки

Получаване на компост

Използване на утайки за рекултивиране на нарушени терени

Използване на утайки за подобряване на слабо продуктивни земи

Използване на утайки за възстановяване на опожарени горски терени

Получаване на енергия чрез изгаряне на утайки

Получаване на биогаз и електроенергия

Използване на утайки за рекултивиране на нарушени терени

Получаване на биохумус с калифорнийски червей

 

Kintep Environmental Protection Equipment Co., Ltd.

Една от реномираните китайски фирми, произвеждаща различни видове винтови преси за обезводняване на утайки.

Dazhang Filtration Equipment Co.Dazhang Filtration Equipment Co.

Специализирана в проектиране, производство и търговия с разнообразни видове филтър преси и свързаното с тях оборудване.

» Jorsun company е водеща компания в областта на инженеринга и производството на технологично оборудване за пречистване на силно замърсени индустриални отпадъчни води.