Пълен инженеринг във
водните технологии!
   
     

 

 Дейности и услуги:
» Проектиране
» Инженерингова дейност
» Консултантска дейност

12 Август 2014:
Хлорела в животновъдството

4 Юли 2014:
Хлорела

Инженерингова дейност

Фирма Аквалев ЕООД и Аквабиохим ООД осъществяват пълен инженеринг на:

1. Пречиствателни станции за питейни, битови и индустриални отпадъчни води, базирани на класически и съвременни технологии (физико-химични, биохимични с аерация, мембранни):

» Проектиране на фаза Технически проект – всички части;
» Доставка и монтаж на технологично оборудване;
» Авторски надзор;
» Въвеждане в експлоатация, доказване на параметри, заложени в Разрешителното за заустване;
» Изготвяне на работни инструкции, обучение на персонал.

2. Анаеробни технологии за пречистване на индустриални отпадъчни води и преработване на хранителни отпадъци.
Аквалев ЕООД и Аквабиохим ООД, съвместно с холандската консултанска фирма LеAF, сме в състояние да разработим пречиствателната концепция, процесните потоци и основните размери на дайджестера (анаеробен реактор), проектиране на реална инсталация, P&D диаграми, конструктивни чертежи, доставяне на технологично оборудване, въвеждане в експлоатация на съоръжението и обучение на персонал.
При поставено коректно задание от Възложител, ние можем да разработим спецификация за добив на биогаз и компост за повторна употреба за конкретния случай:

» При анаеробно пречистване на индустриални отпадъчни води;
» При хранителни отпадъци от хранително-вкусовата промишленост;
» При хранителни отпадъци от бита.

3. Оптимизация на анаеробни стопанства в локални и селищни пречиствателни станции за повишаване добива на метан в метан-танковете:

3.1. Добавяне на специално селектирани непатогенни факултативни анаеробни видове бактерии.

Цел на третирането
Основните цели на третирането са:

» Повишаване стабилността на работа на метан-танка, тъй като при разстройване работата му, след това е необходим сравнително дълъг период за възстановяването му. Това се дължи на факта, че при разстройване на биопроцеса в метан-танковете, в значителна степен се понижава репродукцията на микроорганизмите, което затруднява достигането на необходимата биомаса от съответните бактериални видове за постигане на проектните параметри на метан-танковете;
» Повишаване ефикасността на метан-танка чрез увеличаване производството на метан;
» Редуциране на сероводорода, който замърсява произведения газ и инхибира метаногенната фаза.

Дозиране на биопродуктите – след запознаване с конкретния случай и разработена технология.

Предимства на предложената програма за третиране
Програмата има следните предимства:

» Осигурява непрекъснат източник на факултативни култури, които стабилизират работата на метан-танка;
» Осигурява бързо възстановяване работата на метан-танка след разстройване или инхибиране на биопроцесите;
» Разгражда мазнините и екстрахируемите вещества до мастни киселини, необходими на метаногените за производство на метан, което води до повишаване количеството на произведения метан;
» Окислява сероводорода, който замърсява метана, произвеждан в метан-танковете, и инхибира метаногенните микроорганизми;
» Защита на метан-танка от корозия чрез елиминиране образуването на сярна киселина при окисляването на сулфидите;
» Биопродуктите не са токсични, не причиняват корозия, безопасни са при работа и съхранение.

Технически сервиз
Ще осигурим следния технически сервиз:

» Обучение на персонала на Пречиствателната станция за работа с биопродуктите;
» Посещения на ПСОВ на редовни интервали за проверка и дискутиране на резултатите и предложения за промени, ако е необходимо.
» Ако е необходимо, провеждане на допълнителни анализи.

Цени и условия на доставка – по договаряне

3.2. Фотобиореактор
В допълнение към предложената схема на третиране на утайките от метан-танка на ПСОВ с биопродукти, предлагаме  един сравнително нов метод за повишаване на производителността на метан от процесите на изгниване на излишни и първични утайки от пречиствателни станции.
За третиране на индустриални и битови отпадъчни води, конвенционалните биологични процеси са най- често прилагани за достигане на подходящи норми за заустване. По време на тези аеробни процеси се натрупва излишна активна утайка и утайка от първичен утаител, които най-често се извозват до специализирани места за съхранение. Това допълнително увеличава разходите по експлоатация на пречиствателните станции. Процесът на анаеробна минерализация на активната утайка е алтернативен метод за преработка на ежедневно акумулиращата се утайка. Като продукт на тази анаеробна минерализация се получава газ метан и ефлуент с висока концентрация на разтворен азот (NH4+). Тази висока концентрация на амоний налага допълнително очистващо стъпало.
Съвременна и високо набираща популярност технология е прилагането на фотосинтезиращи едноклетъчни водорасли за асимилиране на разтворимите замърсявания. Има много и различни видове микроводорасли, които са способни да поемат и акумулират в биомасата си амоний (NH4+). Този процес се осъществява във високо технологично контролирани системи, наречени фотобиореактори. Фотобиореакторите осигуряват напълно контролиран и оптимизиран процес на работа с ниски експлоатационни разходи и висока производителност. Един от масово използваните фотобиореактори за третиране на ефлуент от анаеробно минерализирана утайка е от отворен тип - оптимизирано окислително езеро. Дизайнът на такава система, необходима за третирането на 100 м3 анаеробна супернатанта ще включва следните основни възли и характеристики:

а) Работен обем (VR) - за третирането на ефлуент с дебит 100 м3, ще е необходим фотобиореактор с работен обем 250 м3;
б) Площ на реактора (FR) - реактор с обем 250 м3, ще заема площ от 500 м2;
в) Производителност (Pd) - при спазване на оптимални експлоатационни режими, добивът на биомаса ще бъде 100 кг на ден, която може да бъде преработена до метан, заедно с активната утайка от аеробното стъпало. Добив 0.6- 0.8 l CH4/g биомаса при подходящо подбрани фотосинтезиращи едноклетъчни водорасли. В конкретния случай между 60 и 100 м3 CH4/ден;
г) Контролна и управляваща апаратура - сензори за pH, температура, концентрация на биомаса, транспортни и дозиращи помпи, специализиран софтуер за автоматизирано управление и инсталация за концентриране на биомасата.

 

Kintep Environmental Protection Equipment Co., Ltd.

Една от реномираните китайски фирми, произвеждаща различни видове винтови преси за обезводняване на утайки.

Jorsun company

Водеща компания в областта на инженеринга и производството на технологично оборудване за пречистване на силно замърсени индустриални отпадъчни води.